Algemene Voorwaarden

Inhoudsopgave:
Artikel 1: Algemeen
Artikel 2: Overeenkomsten
Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
Artikel 4: Offertes
Artikel 5: Prijzen
Artikel 6: Verzending
Artikel 7: Levering
Artikel 8: Betaling en incassokosten
Artikel 9: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
Artikel 10: Overmacht
Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
Artikel 12: Garanties en aansprakelijkheid
Artikel 13: Overige bepalingen

Algemene voorwaarden

Artikel 1: Algemeen
1.1 Deze voorwaarden gelden voor alle overeenkomsten met Nerdhuren, Bronsbergen 25r180, 7207AD, Zutphen. Telefoonnummer: +31642757643, KvK nummer: 60414294,
BTW nummer: NL853900346B01.
Betreffende de verkoop, levering, reparatie en onderhoud van
computers, componenten, randapparatuur, software en de daarmee verband houdende
producten en/of diensten.
1.2 De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden, waarvan de klant zich mocht
bedienen wordt door Nerdhuren expliciet van de hand gewezen.
1.3 Afwijkingen en/of aanvullingen op deze voorwaarden gelden uitsluitend wanneer deze
schriftelijk door beide partijen zijn bevestigd.
1.4 Nerdhuren behoudt zich het recht voor deze voorwaarden tussentijds te wijzigen,
waarbij onze klanten hiervan voortijdig op de hoogte gesteld worden.

Artikel 2: Overeenkomsten
2.1 Met uitzondering van vooruitbetalingen komen overeenkomsten niet tot stand door het
zenden van een bestelling, maar uitsluitend door een schriftelijke of per E-mail
orderbevestiging van Nerdhuren.
2.2 Een schriftelijke/elektronisch gestuurde opdrachtbevestiging of een bevestiging van een
wijziging in een overeenkomst wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven,
tenzij de klant onverwijld bezwaar maakt.

Artikel 3: Totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Afnemer en Nerdhuren komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van
elektronische communicatievormen een geldig overeenkomst tot stand komt. Het ontbreken
van een gewone handtekening doet niet af aan de verbindende kracht van het aanbod en de
aanvaarding daarvan. Voor zover de wet dit toelaat, gelden de elektronische bestanden van
Nerdhuren hierbij als een vermoeden van bewijs.
3.2 Nerdhuren behoudt zich het recht voor om de totstandkoming van een overeenkomst
onder meer afhankelijk te stellen van de kredietwaardigheid van de afnemer en om betaling
voorafgaand aan de levering of een andere waarborg voor betaling te eisen.
3.3 Wijzigingen en/of aanvullingen, waaronder annuleringen van reeds gesloten overeenkomsten,
zijn slechts van toepassing wanneer deze schriftelijk door Nerdhuren bevestigd is.
3.4 Wanneer Nerdhuren een bestelling en/of reparatieopdracht op haalbaarheid heeft
beoordeeld, komen overeenkomsten tot stand. Nerdhuren heeft het recht om zonder
redenen te geven, bestellingen of opdrachten niet te accepteren.
3.5 Nerdhuren heeft het recht een afnemer om haar/zijn motiverende redenen te
weigeren. Omtrent de reden van weigering is Nerdhuren niet verplicht een verklaring
te geven.

Artikel 4: Offertes
4.1 Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
4.2 Indien blijkt dat bij de aanvraag of overeenkomst door de afnemer onjuiste gegevens zijn
verstrekt, heeft Nerdhuren het recht om de prijzen hierover aan te passen.
4.3 Offertes van Nerdhuren zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Wanneer
er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 2 (twee) weken na de datum waarop de
offerte is uitgebracht.
4.4 Alle offertes, opdrachten en reparaties zijn, tenzij nadrukkelijk anders is vermeld, op basis van
een niet-bindende voorcalculatie. Facturering vindt altijd plaats op basis van nacalculatie.
4.5 Nerdhuren kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden, indien de
wederpartij redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een
onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.

Artikel 5: Prijzen
5.1 Prijsvermeldingen op de website van Nerdhuren (http://www.nerdhuren.nl)
zijn geen offerte.
5.2 De prijzen zijn, tenzij anders is vermeld; exclusief BTW; in Euro’s. Deze zijn gebaseerd op
contante betaling en levering van Nerdhuren.
Prijsverhogingen na de totstandkoming van de overeenkomst zijn niet toegestaan tenzij:
1. De prijsverhoging het gevolg is van een wettelijke regeling of bepaling of;
2. De consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op afstand op te zeggen tegen de dag
waarop de prijsverhoging ingaat.
5.3 Alle prijzen op de website, offertes en overige documenten van Nerdhuren zijn onder
voorbehoud van typefouten. Voor de gevolgen van typefouten wordt geen aansprakelijkheid
aanvaard.

Artikel 6: Verzending
6.1 De wederpartij draagt het risico van de producten vanaf het ogenblik waarop de producten
aan het opgegeven adres ter ontvangst worden aangeboden.

Artikel 7: Levering
7.1 Is voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een
termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nooit een fatale termijn. Bij overschrijding
van een termijn dient de wederpartij, Nerdhuren daarin schriftelijk in gebreke te
stellen. Nerdhuren dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog
uitvoering te geven aan de overeenkomst.
7.2 Nerdhuren heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
7.3 Nerdhuren is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het
aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.4 Wanneer de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Nerdhuren de uitvoering
van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de wederpartij de
resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
7.5 Wanneer Nerdhuren gegevens nodig heeft van de wederpartij voor de uitvoering van
de overeenkomst, vangt de uitvoeringstermijn niet eerder aan dan nadat de wederpartij deze
juist en volledig aan Nerdhuren te beschikking heeft gesteld.
7.6 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke
uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen
tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Hierdoor kan het
oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Nerdhuren zal
daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst
kan de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De wederpartij
aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de
wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
7.7 Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Nerdhuren een verzoek tot wijziging van de
overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou
kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren
zaken.
7.8 Indien de Wederpartij in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen
waartoe hij jegens Nerdhuren gehouden is, dan is de Wederpartij aansprakelijk voor
alle schade (daaronder begrepen kosten) aan de zijde van Nerdhuren daardoor direct of
indirect ontstaan.
7.9 Indien Nerdhuren bij het sluiten van de overeenkomst een bepaalde prijs overeenkomt,
is Nerdhuren niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs, ook wanneer de prijs
oorspronkelijk niet onder voorbehoud is opgegeven.

Artikel 8: Betaling en incassokosten
8.1 Nerdhuren kan verlangen dat betaling voor het geleverde werk en/of goederen
contant bij aflevering dient te worden voldaan.
8.2 Indien overeengekomen dat de betaling per bank verloopt, dient de betaling steeds te
geschieden binnen 14 (veertien) dagen na de factuurdatum, op een door Nerdhuren
aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk door Nerdhuren anders
is aangegeven. Nerdhuren is gerechtigd om periodiek en tussentijds te factureren.
8.3 Wanneer de wederpartij in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de
wederpartij van rechtswege in verzuim. Is de wederpartij een onderneming of overheidsinstantie,
dan is hij een rente verschuldigd van 8% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk
geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend
vanaf het moment dat de wederpartij in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig
verschuldigde bedrag. Mocht de wederpartij een particulier of consument betreffen, dan is hij
een rente verschuldigd van 3% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de
wettelijke rente verschuldigd is.
8.4 Nerdhuren heeft het recht de door de wederpartij gedane betalingen te laten strekken
in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen
rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente.
8.5 Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op.
8.6 Indien de wederpartij in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte
voor rekening van de wederpartij. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten
zullen eveneens op de wederpartij worden verhaald. De wederpartij is over de verschuldigde
incassokosten eveneens rente verschuldigd.

Artikel 9: Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst
9.1 Nerdhuren is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst
meteen en met directe ingang te ontbinden, wanneer:
– De wederpartij de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt;
– Na het sluiten van de overeenkomst heeft Nerdhuren kennis genomen van de omstandigheden
waardoor zij goede grond hebben om te vrezen dat de wederpartij de verplichtingen niet zal nakomen;
– De wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de
voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze met zekerheid uitblijft of onvoldoende
is;
– Wanneer door vertraging van de wederpartij van Nerdhuren niet langer kan worden gevergd
dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen afspraken zal nakomen, is Nerdhuren gerechtigd de overeenkomst te ontbinden;
– Wanneer zich omstandigheden voordoen welke van zo’n aard zijn, dat nakoming van de
overeenkomst onmogelijk of ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet
van Nerdhuren kan worden gevergd.
9.2 Wanneer de ontbinding aan de wederpartij toerekenbaar is, is Nerdhuren gerechtigd tot
vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten die direct en/of indirect hierdoor zijn
ontstaan.
9.3 Wanneer de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Nerdhuren op de
wederpartij onmiddellijk opeisbaar. Indien Nerdhuren de nakoming van de verplichtingen
opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
9.4 Indien Nerdhuren tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot
vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl de
Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
9.5 Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Nerdhuren, zal Nerdhuren in
overleg met de wederpartij zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan
derden. Dit tenzij de opzegging aan de wederpartij toerekenbaar is. Indien de overdracht van de
werkzaamheden voor Nerdhuren extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de
wederpartij in rekening gebracht. De wederpartij is gehouden deze kosten binnen de daarvoor door
Nerdhuren genoemde termijn te voldoen, tenzij Nerdhuren anders aangeeft.

9.6 In geval van liquidatie, faillissement, van beslaglegging indien en voor zover het beslag niet binnen drie
maanden is opgeheven – ten laste van de Wederpartij, van schuldsanering of een andere omstandigheid
waardoor de Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Nerdhuren vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen dan wel de order of
overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige
schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Nerdhuren op de Wederpartij zijn
in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
9.7 Indien de Wederpartij een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de daarvoor
bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerdert met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten
daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de
Wederpartij in rekening worden gebracht.

Artikel 10: Overmacht
10.1 Onder overmacht wordt verstaan, elke van de wil van Nerdhuren onafhankelijke
omstandigheid, waardoor de nakoming van de verplichtingen van Nerdhuren jegens de
wederpartij geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van zodanige
verplichtingen in redelijkheid niet van Nerdhuren kan worden verlangd, ongeacht of die
omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was, inclusief maar niet
beperkt tot apparatuurstoringen en stroomstoringen.
10.2 Indien Nerdhuren door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens de wederpartij kan
voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachttoestand.
10.3 Indien de overmachttoestand veertien (14) dagen of langer heeft geduurd, hebben beide partijen het
recht de overeenkomst te ontbinden.

Artikel 11: Eigendomsvoorbehoud
11.1 Nerdhuren behoudt zich de eigendom voor alle door haar geleverde goederen tot op het
moment van volledige betaling van de prijs van alle door Nerdhuren aan de klant geleverde of
nog te leveren goederen/diensten, alsmede van eventuele vorderingen voor door Nerdhuren ten
behoeve van de klant in het kader van de levering van goederen te verrichtten of nog te verrichtten
werkzaamheden en/of diensten en hetgeen Nerdhuren van de klant te vorderen mocht hebben
wegens een tekortkoming van de klant in de nakoming van de tussen Nerdhuren en de
wederpartij gesloten overeenkomst, daaronder begrepen de incassokosten, rente en boetes.

Artikel 12: Garanties en aansprakelijkheid
12.1 Aansprakelijkheid van Nerdhuren voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade,
gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.
12.2 Aansprakelijkheid van Nerdhuren voor schade aan derden is uitgesloten.
12.3 Nerdhuren is nimmer aansprakelijk voor de verkeerde interpretaties van de wederpartij, noch
voor eventueel hieruit voortvloeiende schade, waaronder gevolgschade.
12.4 Nerdhuren is niet aansprakelijk voor de schade verband houdende met zogenaamde
cyberrisico’s waarbij via een (communicatie-) netwerk, dataverkeer ontregeld wordt,
informatiedragers, data, infrastructuur en/of apparatuur beschadigd raken, verloren gaan of niet meer
toegankelijk zijn als gevolg van hacken, crashen, spamming, doorbreken van beveiligingen, verspreiden
van computervirussen, etc.
12.5 Nerdhuren levert onder andere goederen voor de computer. Hierbij wordt de bon en de garantie
(wanneer deze van toepassing is) bij de goederen geleverd.
12.6 Nerdhuren kan aansprakelijk worden gesteld voor software en/of hardware die onjuist is
geïnstalleerd en waar Nerdhuren aansprakelijk voor is. Hierover moet binnen vijf (5) dagen
contact zijn opgenomen en beide partijen moeten hierover eens zijn. Mocht de vijf dagen zijn
verstreken, dan kan Nerdhuren niet meer aansprakelijk worden gesteld.

Artikel 13: Overige bepalingen
13.1 Alle eventuele geschillen welke tussen de wederpartij en Nerdhuren mochten ontstaan, zullen
worden voorgelegd aan de bevoegde rechter zitting houdende in het arrondissement waaronder de
woon- of vestigingsplaats van de opdrachtgever ressorteert.
13.2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die
ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst, worden voorgelegd aan de bevoegde rechter.
13.3 Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen
een geschil in onderling overleg te beslechten.
13.4 In geval afzonderlijke in deze algemene voorwaarden opgenomen bepalingen geheel of gedeeltelijk hun
werking zouden verliezen, zal dit geen consequenties hebben voor de geldigheid van de overige
bepalingen van deze algemene voorwaarden.
13.5 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.